Staff

Name Designation Cell No Email
Dr.Roshan. B Alone Deputy Registrar 9860069540 roshana@kksu.org
Shri. Saurabh R. Bajpai Senior Clerk 7350820076 saurabhb@kksu.org
Mr. Lalit Dhurve Junior Clerk 9096867977 Lalitd@kksu.org
Shri. Dnyaneshwar Sable Peon 9922061904 --