Kavikulaguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya (University), Act 1997

 

Tadartha Vedvidya Adhyayan Mandala (Adhoc Board of Studies) Year 2013-2014

Sr. No. Sub Section Image Name Position
2 Adhoc

Dr. C. G. Vijayakumar
Dean,
Faculty of Vedic Studies,
KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur.
Adhyaksha
  Adhoc   Dr. Devdatta G. Patil
18, ‘Patik’, Vrundavan Society, Navipeth, Pune – 30
Sadasya
  Adhoc   Dr. Ravindra Mule
Sanskrit Vibhag,
Pune University, Pune-16
Sadasya
  Adhoc   Shri Krushnashastri Arvikar
I/F of Sangh Building,
Mahal, Nagpur.
Sadasya
  Adhoc   Shri Shantaram Bhanose
3/12, Ganraj Sankul,
Near Narottam Bhavan, Panchavati Karanja, Nashik.
Sadasya
  Adhoc

Dr. Veena Ganu
Assistant Professor,
KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur.
Sadasya