Kavikulaguru Kalidas Sanskrit Vishwavidyalaya (University), Act 1997

Tadartha Sanskrit Adhyayan Mandala (Adhoc Board of Studies) Year 2013-2014

Sr. No. Sub Section Image Name Position
1 Adhoc

Dr. Nanda Puri
Dean,
Faculty of Sanskrit & Sanskrit Literature, KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur
Adhyaksha
  Adhoc

Dr. Lalita Namjoshi
K. J. Somaiya Bhartiya Sanskriti Peetham, Management Institute,
Third Floor, Somaiya campus,
Vidhyavihar, Mumbai-77
Sadasya
  Adhoc

Dr. C. G. Vijayakumar
Dean,
Faculty of Vedic Studies,
KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur.

Sadasya
  Adhoc   Dr. Gauri Mahulikar
Head of the Department of Sanskrit,
Ramkrushna Bajaj Sanskrit Bhavan Mumbai Vidhyapeeth, Kalina, Mumbai-98
Sadasya
  Adhoc

Dr. Madhusudan Penna
Dean,
Faculty of Indian Religion, Philosophy and Culture,
KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur.
Sadasya
  Adhoc

Dr. Kavita Holey
Assistant Professor & Director,
Board of University Planning and Development,
KKSU, Ramtek, Dist. Nagpur.
Sadasya