Applicants Information
Form No:
Institute Registration Number (in Case): संस्थेचे नोंदणी क्रमांक ( असल्यास) *
Upload above details: (upload only PDF File , Size not more than 2 MB)
Name of Institute ( संस्थेचे नाव ) :
Enter your Mobile Number: (भ्रमणध्वनी क्र.)*
Enter your Institute Phone Number (संस्थेचा फोने नंबर ):
Enter your Email ID (ईमेल आयडी ):
Enter your Address for correspondence (पत्रव्यवहाराकरिता पत्ता):
Address Line 1 (Plot no./ House no):
Address Line 2 (Lane no / Landmark / Locality):
Taluka / Town:
District / City:
State:
Pincode / Zipcode:
Society Information about activities
संस्थेचे स्थापना वर्ष :
संस्थेत सुरु असलेल्या अभ्यासक्रमांचा सविस्तर तपशील
अभ्यासक्रम :
कालावाधी :
शुल्क :
विद्यार्थी संख्या :
Upload above details: (upload only PDF File , Size not more than 2 MB)
संस्थेच्या इतर कार्यक्रमांचा तपशील :
Upload above Details: (upload only PDF File , Size not more than 2 MB)
संस्कृत विश्वविद्यालयाशी संबंध असल्यास त्याचा तपशील :
संस्कृत भारती , वेद , ज्योतिष , वस्तू, योगशास्त्राशी संबंधीत तथा इतर कार्यानुरूप संस्कृतशी असलेला सहसंबंध याचा तपशील
उपरोक्त पैकी सर्व अथवा निवडक विषयांसाठी कार्य करण्याबाबतची संस्थेची सविस्तर योजना , सूचना आणि कार्याचा स्तर :
इतर माहिती : (upload only PDF File , Size not more than 2 MB)